§ 1 Navn, formål hæftelse m.v.

Jack Russell Terrier Danmark (JRTD) er startet som uafhængig klub i 2007 med henblik på stambogsføring af Jack Russell Terrier.

 

JRTD anvender som udgangspunkt samme avlsstandard som Jack Russell Terrier Club of Great Britain, men der skelnes ikke mellem de kortbenede og langbenede typer, som begge er ligeværdige. Det er helt naturligt og fuldt acceptabelt, at kroppen på den kortbenede type er længere end hundens skulderhøjde.

 

Avl i JRTD skal først og fremmest være baseret på hundens brugsegenskaber og psyke og på størst mulig spredning i den tilgængelige arvemasse for at undgå indavlsproblemer på lang sigt.

 

Ingen må tjene penge på at udføre frivilligt arbejde for JRTD.

 

For klubbens forpligtelser hæfter alene klubbens formue og ikke enkeltpersoner.

 

§ 2 Medlemskab og kontingent

Alle med interesse for Jack Russell Terrier kan optages som medlem af JRTD.

 

Årligt kontingent betales forud i januar. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

 

Der findes kun en type medlemskab, men ægtefælle eller samlever kan registers som sidestillet opdrætter og medejer af kennelnavn på samme medlemsnummer. Hvert medlemsnummer med betalt årskontingent giver ret til en stemme på klubbens generalforsamling.

 

§ 3 Generalforsamling

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.

 

Der afholdes årlige ordinære generalforsamlinger i juni måned. Dato og sted for afholdelse fastlægges af bestyrelsen.

 

Dagsorden for ordinære generalforsamlinger skal være følgende:

 

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning om klubbens aktiviteter i det forløbne år.

Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

Valg af revisor.

Behandling af indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Eventuelt

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelser eller efter krav fra mindst 20 % af medlemmerne eller efter krav fra mindst 50 medlemmer.

 

Indkaldelse til generalforsamling sendes med post eller e-mail til klubbens medlemmer med angivelse af dagsorden og den præcise formulering af de forslag, som skal behandles på den aktuelle generalforsamling. Indkaldelsesvarslet er mindst 20 dage til ordinære generalforsamlinger og mindst 10 dage til ekstraordinære generalforsamlinger. I tilfælde af at det foreskrevne antal medlemmer kræver afholdt ekstraordinær generalforsamling, skal indkaldelsen ske inden 10 dage efter begæringens fremkomst til bestyrelsen.

 

Medlemmer til bestyrelsen kan vælges ved personligt fremmøde på generalforsamlingen eller skriftligt samtykke.

 

Forslag fra klubbens medlemmer, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være foreningens formand i hænde senest den 1. april det pågældende år.

 

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Stemmer kan kun afgives ved personligt fremmøde.

 

Med undtagelse af forholdene nævnt i § 8 og § 9 træffes alle afgørelser på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal. Afstemninger skal foregå skriftligt.

 

Bestyrelsen skriver referat af generalforsamlingen og sender det med post eller e-mail til klubbens medlemmer.

 

§ 4 Bestyrelsen

Klubbens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der består af 4 medlemmer valgt af generalforsamlingen.

 

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år, og halvdelen af medlemmerne er på valg hvert andet år.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 8 uger efter generalforsamlingen og aftaler forretningsorden.

 

I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

 

§ 5 Stambogsføring

Avlsrestriktioner, hvor der skal opnås bestemte resultater til diverse prøver, må aldrig blive en del af klubbens koncept, idet dette på lang sigt vil resultere i mindre spredning i den tilgængelige arvemasse og risiko for indavlsproblemer.

 

Det tilrådes, at den samme hund maksimalt optræder en gang på stamtavlen i generationerne til og med oldeforældre. Derfor bør forældrenes stambog som minimum være udfyldt med navn på begge forældre og alle bedsteforældre.

 

§ 6 Afholdelse af stævner

Den grundlæggende og udløsende faktor for racens tilblivelse var blandt andet hundeklubbernes hundeudstillinger, der gennem tiden har ødelagt de jagtrelaterede brugsegenskaber for en række hunderacer. Som følge heraf må eksteriørbedømmelse aldrig blive en isoleret konkurrence. Derfor er der i JRTDs regi ikke vinderplaceringer eller tilsvarende i eksteriør, men den enkelte hund kan blive eksteriørbedømt og få bedømmelsen 1. præmie, 2. præmie, 3. præmie eller ingen præmiering.

 

Af dyreetiske grunde må gravjagtprøver aldrig blive en konkurrence, idet der trænes til praktisk gravjagt med anvendelse af levende ræv eller tilsvarende.

 

Gravoplæring kan afholdes i forbindelse med stævne eller almindelig træning. Der udleveres prøvebevis til hunde, som består denne test.

 

I forbindelse med gravjagtprøve udfærdiger dommeren en skriftlig beskrivelse af hundens arbejde og pointtildeling fordelt på de tre bedømmelseskriterier ”jagtlyst og mod”, ”taktik og bevægelighed” og ”helhedsindtryk”. Der kan tildeles fra 0 – 25 point i hvert af de tre bedømmelseskriterier. Samlet pointsum på 30 – 44 giver 3. præmie, 45 – 59 point giver 2. præmie og 60 – 75 point giver 1. præmie.

 

På JRTDs stævner kan ”Dagens hund” udpeges. Denne titel kan ikke anvendes i forbindelse med privat annoncering i JRTDs regi. ”Dagens hund” er den hund, som på stævnedagen både har deltaget i gravjagtprøve og eksteriørbedømmelse og har opnået den samlede højeste pointsum, hvor gravjagtprøvens samlede pointsum tillægges fiktive point fra eksteriørbedømmelsen, hvor en 1. præmie giver 6 point, en 2. præmie giver 3 point, en 3. præmie giver 0 point og ingen præmiering giver -10 point. Hvis der er pointlighed vægter gravprøven højere end eksteriør, herefter er det højeste point i ”jagtlyst og mod”, herefter er det højeste point i ”taktik og bevægelighed” og endelig er det den yngste hund, som vinder.

 

Der kan afholdes andre aktiviteter på JRTDs stævner under forudsætning af, at fokus på hundenes jagtrelaterede egenskaber ikke nedprioriteres.

 

§ 7 Regnskab og revision          
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Regnskab føres af kassereren og revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor senest 1. marts.

 

§ 8 Vedtægtsændringer og opløsning

Ændringer i nærværende vedtægter kan vedtages på en generalforsamling, når 70 % af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er for ændringen. Ændringer til § 5, § 6 og § 8 kræver, at 100 % af de afgivne stemmer er for ændringen.

 

§ 9 Klubbens opløsning

Opløsning af klubben kan kun vedtages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling og kun, når mindst 70 % af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er for at opløse klubben.

 

Vedtages det at opløse klubben, træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af klubbens midler til fremme af klubbens formål.

 

 

Ovenstående vedtægter blev vedtaget på JRTDs stiftende generalforsamling den 21. juni 2008, og efterfølgende revideret på JRTDs generalforsamling den 20. juni 2009.

Jack Russell Terrier Danmark

 

Vedtægter